Samenwerking

Een sterke basis in de kinderopvang heeft alleen kans van slagen als er sprake is van voldoende samenhang tussen de pedagogische basisvoorzieningen. Hier ligt een uitdaging voor kinderopvang, onderwijs en sport, cultuur en wijkvoorzieningen om elkaar te vinden in sterke verbindingen.

Kinderopvang en onderwijs zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken, al dan niet in verband met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Die samenwerking krijgt vorm op diverse manieren. Jeugdzorg en sociale wijkteams sluiten steeds vaker bij deze netwerken aan. 

Daarnaast is voor een doorgaande leerlijn op organisatorisch niveau samenwerking noodzakelijk om de overgang naar school voor een kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een goede samenwerking draagt bij aan een sterke basis voor alle kinderen.

De opvoed- en opgroeiomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien, wordt vaak aangeduid als het pedagogische klimaat of de pedagogische basis. Alle mensen die op de een of andere manier betrokken zijn en zich medeverantwoordelijk voelen voor het opgroeien van kinderen en jongeren maken hier deel van uit.

Thuis, het gezin, familie en vrienden vormen de meest dichtbije omgeving. Ook kinderopvang maakt, net als de school en wijkvoorzieningen, deel uit van die omgeving.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Daarnaast spelen diverse andere partijen een rol. In de thuissituatie, op school, de opvang of in de vrije tijd. We maken onderscheid tussen de informele omgeving en pedagogische basisvoorzieningen.

De informele omgeving bestaat uit:

 • familie
 • vrienden
 • kennissen
 • buurtgenoten

 De pedagogische basisvoorzieningen bestaan uit:

 • kinderopvang
 • onderwijs, waaronder ook samenwerkingsverbanden van onderwijs
 • kinder- en jongerenwerk
 • organisaties voor sport en cultuur, scouting

Samenwerking is belangrijk om een stabiel fundament te leggen onder de pedagogische basis. Het vraagt om het kennen en respecteren van elkaars visie, gedeelde waarden en het aangaan van gezamenlijke verantwoordelijkheden.

Kinderopvang is in die pedagogische basis onmisbaar. Zij speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen, in de voorbereiding op school en in het voorkomen van achterstanden. Het is vaak de plek waar voor het eerst signalen worden opgevangen als er extra behoeften zijn. Pedagogisch medewerkers hebben vaak een natuurlijke rol bij lichte opvoedingsondersteuning en ook hebben zij vaak een vertrouwensband met ouders. 

Kinderopvang en school

School en kinderopvang dragen ieder op hun manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Soms blijft het contact tussen school en kinderopvang beperkt tot de overdracht van een kind dat van de opvang naar de basisschool gaat, of afspraken over het ophalen van de bso-kinderen. Maar op steeds meer plaatsen trekken school en kinderopvang naar elkaar toe. Samenwerking komt in allerlei soorten en maten voor. Het is nog vaak een puzzel omdat wet- en regelgeving, financiering en toezicht voor kinderopvang en onderwijs nogal van elkaar verschillen.

Sport en cultuur

Voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de kinderopvang is samenwerken met vrijetijdsorganisaties in de buurt essentieel. Door samen te werken met sportclubs, muziekscholen, (amateur)kunstenaars, kinderwerk in buurthuizen en bibliotheken kunnen kinderen kiezen uit activiteiten, die een kinderopvangorganisatie alleen nooit kan bieden.

Kinderopvang Bij de Handjes werkt ook samen met een aantal organisaties:

 • OBS Gieten
 • OBS Bonnen
 • Gemeente Aa en Hunze
 • Bibliotheek Gieten (Boekstart)
 • Vroeg Erbij Yorneo
 • Consultatiebureau Icare
 • Logopedie GGD Drenthe