VVE

De peutergroep van Bij de handjes kinderopvang  is naast een reguliere peutergroep ook een VE-peutergroep. Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) ontwikkelingsachterstand kunnen op deze peutergroep terecht om voorschoolse educatie (VE) te volgen. Dit doen we om een ontwikkelingsachterstand bij de kinderen te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Een deel van de kosten wordt door de overheid vergoed als het kind volgens het consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg Icare in aanmerking komt voor een VVE traject.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Door middel van leerzame activiteiten worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dit gebeurt door extra aandacht te besteden aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema.

Visie op VVE

Bij de Handjes vindt het belangrijk dat kinderen leren door te spelen en ontdekken. Het VVE programma zien wij als middel om het spelenderwijs leren vorm te geven. Door aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind en de kinderen steeds een stapje verder te helpen krijgen zij de kans om zich steeds verder te ontwikkelen. Wij vinden een goede samenwerking met het basisonderwijs belangrijk, dus ook daarom maken wij gebruik van het VVE programma aangezien alle basisscholen in onze omgeving met Piramide werken.

VVE Piramide

Bij kinderopvang Bij de Handjes werken we met het VVE programma Piramide. Dit systeemgerichte programma biedt hulpmiddelen die zorgdragen dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar.

Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers gebruiken voor elk project een ander projectboek, dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Elk jaar beginnen we met het welkom-programma. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen, en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in de ruimte een vaste plek hebben. Het welkom-programma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel. Daarna volgen projecten met thema’s als Mensen, Eten en drinken, Wonen, Verkeer, Lente en Kunst. Een Piramide-project wordt opgebouwd in 4 stappen en duurt ongeveer 3 weken, maar kan ook langer uitlopen. Bij elk thema wordt het lokaal in de juiste sfeer gebracht en het spelmateriaal  aangepast.

Naast de projectboeken is er veel aanvullend Piramide-materiaal om de projecten te ondersteunen, zoals dagritme kaarten, thema leesboeken en praatplaten. De dagritme kaarten hangen zichtbaar in de groep. Hierdoor krijgen kinderen een duidelijke structuur en voorspelbaarheid geboden.  Ook bieden de Piramide-projecten volop ruimte voor eigen initiatieven van de pedagogisch medewerkers en de kinderen zelf.

De pedagogisch medewerkers op de groep proberen zoveel mogelijk in te spelen op individuele verschillen en kindgerichte begeleiding te bieden. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal ‘tutoring’ programma. Dat betekent dat die kinderen, naast de groepsactiviteit, extra aandacht en oefening krijgen. Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund. Het programma ‘Pientere kinderen’ zorgt voor de uitdaging en verdieping die zij nodig hebben. Zo krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

De speelruimte is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief ‘beoefend’ kunnen worden en kinderen uitgenodigd worden om te spelen. In de verschillende hoeken vindt ieder kind materialen waar het aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Pictogrammen van spelmaterialen op kasten en laden helpen kinderen bij de keuze van speelgoed en bij het opruimen hiervan. Bij verschillende thema’s worden hoeken aangepast, zoals prentenboekjes in de leeshoek, de ontdektafel wordt aangekleed met bijpassende materialen en soms wordt ook de huishoek aangepast.

Bijdrage peuterspeelzaal

Niet-werkende ouders of alleenverdieners kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Aa en Hunze. U kunt hiervoor contact opnemen met het consultatiebureau of met ons. Wij nemen dan contact op met de gemeente.

Een deel van de kosten wordt door de overheid vergoed als het kind volgens het consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg Icare in aanmerking komt voor een VVE traject.

Folder-Peuterspeelgroep-en-VVE-Aa-en-HunzeDownload